Návštěvní řád

Návštěvní řád

Návštěvní řád

Historické prostory NKP vila Primavesi

 

Secesní vila Primavesi Olomouc je národní kulturní památka v soukromém vlastnictví. Jedná se o význačnou kulturní památku středoevropského významu a jednu z nejvýznamnějších památek vídeňské secese. Z tohoto důvodu podléhá zvláštnímu režimu ochrany. Příslušné užívání objetu nesmí být v rozporu s historickým a kulturně společenským významem této památky a se zájmy její ochrany.

 

I. Základní ustanovení

  1. Vstupem do objektu vily Primavesi se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a musí se řídit pokyny pověřených osob majitelem objektu.

 

II. Prohlídkové okruhy

  1. Vila Primavesi nabízí návštěvníkům 2 možnosti prohlídek.
   • Prohlídky historických interiérů vily Primavesi jsou nabízeny pouze s průvodcem včetně výkladu, který je zahrnut v ceně. Prohlídky jsou k dispozici dle aktuálního zájmu a možností vlastníka objektu. Aktuální termíny, ceny a časy prohlídek lze zjistit na vilaprimavesi.cz.
   • Prohlídka zahrady vily Primavesi je přístupna bez průvodce k individuálnímu shlédnutí. Zahrada je pro veřejnost otevřena ve všední dny od 9:00 do 15:00.
  1. Zakoupené vstupenky jsou nevratné. Platnost vstupenky propadá v případě, že se návštěvník nedostaví včas k zahájení prohlídky.
  2. Návštěvníci se prokazují platnou vstupenkou jak při zahájení prohlídky, tak na požádání kdykoliv i během celé prohlídky.
  3. Snížené vstupné je poskytováno pouze po předložení platného průkazu totožnosti k ověření nároku na slevu.
  4. Prohlídková skupina může být z kapacitních a bezpečnostních důvodů o maximální velikosti 15 osob.
  5. Děti do věku 15 let mají do objektu vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za jejich chování v souladu s návštěvním řádem.
  6. Návštěvníkům je v objektu povolen vstup pouze do prostor pro veřejnost. Vstup do interiérů je povolen pouze v doprovodu průvodce. Vstup mimo prostory pro veřejnost je zakázán. Majitel objektu neodpovídá za žádné škody porušením tohoto zákazu nebo návštěvního řádu.
  7. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, elektro rozvodů nebo technických, elektrických a hasících zařízení a vybavení.
  8. V interiérech i exteriérech je zakázáno konzumovat nápoje a jídla. Dále je zakázáno polehávat v prostorech objektu, poškozovat a znečišťovat prostory objektu jakožto i je využívat jinak než za účelem krátkodobé prohlídky prostor.

 

III. Ochrana kulturní památky

  1. Návštěvníci jsou povinni se chovat v objektu s odpovídající důstojností a ohleduplností vůči objektu samotnému i jeho vybavení.
  2. Návštěvníci jsou povinni brát na zřetel historický a kulturní význam vily Primavesi a její podstatu jako národní kulturní památku a uzpůsobit tomu své chování a pohyb v objektu.
  3. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny majitele a osob jím pověřené. Při neuposlechnutí pokynů vydaného v zájmu bezpečnosti osob, ochrany objektu a jeho vybavení nebo zachování důstojnosti objetu bude návštěvník neprodleně vykázán z objektu bez náhrady. Při neuposlechnutí se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
  4. Návštěvníci nesmí vstupovat do objektu se zvířaty, ve stavu opilosti či požití jiných omamných látek, v silně znečištěném oděvu. Vstup bude zamítnut i návštěvníkům chovajícím se asociálně nebo ohrožujícím sebe nebo své okolí.
  5. Do interiérů objektu je zakázán vstup s jehlovými podpatky, s obuví zanechávající barvu na podlahových krytinách, nebo s podrážkou jež by mohla poškodit podlahové krytiny a mobiliář.
  6. V objektu je přísně zakázáno zejména následující:
  7. Jakkoliv poškozovat, polepovat nebo malovat po zdech a vybavení objektu.
  8. Manipulovat s jakýmkoliv technickým vybavením, elektro vybavením nebo mechanickými ovladači.
  9. Usedat do vystavených židlí a křesel a lézt na nábytek a jiné části objektu.
  10. Opouštět prohlídkovou trasu, vzdalovat se průvodci a rušit jeho výklad jakýmkoliv zvukovým projevem.
  11. Vstupovat a pohybovat se v objektu s jídlem a nápoji a konzumovat je během celé doby pobytu v objektu.
  12. Poškozovat rostliny a vstupovat mimo chodníky a zpevněné plochy.
  13. Kouřit, jakkoliv manipulovat s ohněm a oheň rozdělávat.
  14. Znečišťovat objektu a jeho okolí a odhazovat odpadky.
  15. Vjíždět do objektu s kočárky, jízdními koly a jinými dopravními prostředky včetně dětských koloběžek.
  16. V případě porušení jakéhokoliv zákazu nebo návštěvního řádu bude návštěvník neprodleně vykázán z objektu bez náhrady.
  17. V případě jakéhokoliv zjištění poškození nebo ztráty vybavení objektu jsou všichni návštěvníci povinni zůstat v objektu a podrobit se bezpečnostnímu opatření formou identifikace osob, případně osobní prohlídkou provedenou Policií ČR.
  18. Návštěvník bere na vědomí, že je objekt vybaven kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany objektu a jeho vybavení a případném prokazování škod. Návštěvníci, kteří nesouhlasí s pořizováním videozáznamu jsou tímto informování, že nemají vstupovat do objektu. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.vilaprimavesi.cz/zoou.

 

IV. Fotodokumentace

  1. Filmování a fotografování je povoleno pouze pro soukromé účely. Pro účely komerční, studijní, kulturní a propagační je nutný písemný souhlas majitele objektu.
  2. Filmování a fotografování je povoleno pouze bez použití stativu a osvětlovacích zařízení (světla, blesk)
  3. Používání nebo zveřejňování jakékoliv filmového materiálu nebo fotografie bez předchozího písemného povolení majitele objektu je zakázáno.

 

V. Závěrečná ustanovení

  1. Odpovědnost za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
  2. Majitel objektu nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé porušením návštěvního řádu.
  3. Náhradu škody vzniklé na zařízení, vybavení objektu nebo na samém objektu bude vymáhána na osobě, která škodu způsobila.
  4. Výjimky z návštěvního řádu může povolit písemně pouze majitel objektu.

 

Platnost návštěvního řádu od 1.6.2019